ArininAV

Приложение 11.
Поддержка языка HTML обозревателями

Таблица П11.1. Поддержка элементов HTML обозревателями
Элемент HTML Internet Explorer Netscape Navigator
A Да Да
ABBR Нет Нет
ACRONYM Да, подсказка в title Нет
ADDRESS Да, курсивный шрифт Да, курсивный шрифт
AREA Да Да
B Да Да
BASE Да Да
BDO Да Нет
BIG Да Да
BLOCKQUOTE Да, отступ вправо Да, отступ вправо
BODY Да Да
BR Да Да
BUTTON Да Нет
CAPTION Да Да
CITE Да, курсивный шрифт Да, курсивный шрифт
CODE Да, телетайпный шрифт Да, телетайпный шрифт
COL Да Нет
COLGROUP Да Нет
DD Да Да
DEL Да, перечеркнутый шрифт Нет
DFN Да, курсивный шрифт Нет
DIV Да Да
DL Да Да
DT Да Да
EM Да, курсивный шрифт Да, курсивный шрифт
EMBED Да Да
FIELDSET Да Нет
FORM Да Да
FRAME Да Да
FRAMESET Да Да
H1 — H6 Да Да
HEAD Да Да
HR Да Да
HTML Да Да
I Да Да
IFRAME Да Нет
IMG Да Да
INPUT Да Да
INS Да, подчеркнутый шрифт Нет
KBD Да, телетайпный шрифт Да, телетайпный шрифт
LABEL Да Нет
LEGEND Да Нет
LI Да Да
LINK Да Да
MAP Да Да
META Да Да
NOBR Да Да
NOFRAMES Да Да
NOSCRIPT Да Да
OBJECT Да Да
OL Да Да
OPTGROUP Нет Нет
OPTION Да Да
P Да Да
PARAM Да Да
PRE Да Да
Q Да, без добавления кавычек Нет
SAMP Да, телетайпный шрифт Да, телетайпный шрифт
SCRIPT Да Да
SELECT Да Да
SMALL Да Да
SPAN Да Да
STRONG Да, полужирный шрифт Да, полужирный шрифт
STYLE Да Да
SUB Да Да
SUP Да Да
TABLE Да Да
TBODY Да Нет
TD Да Да
TEXTAREA Да Да
TFOOT Да, без прокрутки Нет
TH Да Да
THEAD Да, без прокрутки Нет
TITLE Да Да
TR Да Да
TT Да Да
UL Да Да
VAR Да, курсивный шрифт Да, курсивный шрифт
WBR Да Да
Таблица П11.2. Поддержка атрибутов HTML обозревателями
Атрибут Элемент HTML Internet Explorer Netscape Navigator
abbr TD, TH Нет Нет
accept FORM, INPUT Нет Нет
accept-charset FORM Нет Нет
accesskey A, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, LEGEND, TEXTAREA Да; клавиша, заданная в accesskey, должна нажиматься вместе с Alt Нет
action FORM Да Да
align COL, COLGROUP, TBODY, TFOOT, THEAD Да Нет
align TD, TH, TR Да Да
alt AREA, INPUT Да Нет
alt IMG Да Да
archive OBJECT Нет Нет
axis TD, TH Нет Нет
border TABLE Да Да
cellpadding TABLE Да Да
cellspacing TABLE Да Да
char COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR Нет Нет
charoff COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TR Нет Нет
charset A, LINK, SCRIPT Нет Нет
checked INPUT Да Да
cite BLOCKQUOTE, DEL, INS, Q Нет Нет
class Все элементы, кроме BASE, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE Да Да
classid OBJECT Да Да
codebase OBJECT Да Да
codetype OBJECT Да Нет
cols FRAMESET, TEXTAREA Да Да
colspan TD, TH Да Да
content META Да Да
coords A Нет Нет
coords AREA Да Да
data OBJECT Да Да
datetime DEL, INS Нет Нет
declare OBJECT Нет Нет
defer SCRIPT Да Нет
dir Все элементы, кроме BASE, BR, FRAME, FRAMESET, IFRAME, PARAM, SCRIPT Да Нет
disabled BUTTON, INPUT, SELECT, TEXTAREA Да Нет
disabled OPTGROUP, OPTION Нет Нет
enctype FORM Да Да
for LABEL Да Нет
frame TABLE Да Нет
frameborder FRAME Да Да
frameborder IFRAME Да Нет
headers TD, TH Нет Нет
height IFRAME Да Нет
height IMG, OBJECT Да Да
href A, AREA, BASE, LINK Да Да
hreflang A, LINK Нет Нет
http-equiv META Да Да
id Все элементы, кроме BASE, HEAD, HTML, META, SCRIPT, STYLE, TITLE Да Да
ismap IMG Да Да
ismap INPUT Нет Нет
label OPTGROUP, OPTION Нет Нет
lang Все элементы, кроме BASE, BR, FRAME, FRAMESET, IFRAME, PARAM, SCRIPT Нет Нет
longdesc FRAME, IFRAME, IMG Нет Нет
marginheight FRAME Да Да
marginheight IFRAME Да Нет
marginwidth FRAME Да Да
marginwidth IFRAME Да Нет
maxlength INPUT Да Да
media LINK, STYLE Только screen, print и all Нет
method FORM Да Да
multiple SELECT Да Да
name A, FORM, FRAME, IMG, INPUT, MAP, META, PARAM, OBJECT, SELECT, TEXTAREA Да Да
name BUTTON, IFRAME Да Нет
nohref AREA Да Да
noresize FRAME Да Да
onblur A, AREA, INPUT, SELECT, TEXTAREA Да Да
onblur BUTTON, LABEL Да Нет
onchange INPUT, SELECT, TEXTAREA Да Да
onclick Все элементы, кроме BASE, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE Да Да
ondblclick Все элементы, кроме BASE, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE Да Да
onfocus A, AREA, INPUT, SELECT, TEXTAREA Да Да
onfocus BUTTON, LABEL Да Нет
onkeydown Все элементы, кроме BASE, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE Да Да
onkeypress Все элементы, кроме BASE, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE Да Да
onkeyup Все элементы, кроме BASE, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE Да Да
onload BODY, FRAMESET Да Да
onmousedown Все элементы, кроме BASE, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE Да Да
onmousemove Все элементы, кроме BASE, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE Да Да
onmouseout Все элементы, кроме BASE, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE Да Да
onmouseover Все элементы, кроме BASE, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE Да Да
onmouseup Все элементы, кроме BASE, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE Да Да
onreset FORM Да Да
onselect INPUT, TEXTAREA Да Да
onsubmit FORM Да Да
onunload BODY, FRAMESET Да Да
profile HEAD Нет Нет
readonly INPUT, TEXTAREA Да Нет
rel A Да Нет
rel LINK Да Да
rev A Да Нет
rev LINK Да Да
rows FRAMESET, TEXTAREA Да Да
rowspan TD, TH Да Да
rules TABLE Да Нет
scheme META Нет Нет
scope TD, TH Нет Нет
scrolling FRAME Да Да
scrolling IFRAME Да Нет
selected OPTION Да Да
shape A Нет Да
shape AREA Да Да
size INPUT, SELECT Да Да
span COL, COLGROUP Да Нет
src FRAME, IMG, INPUT, SCRIPT Да Да
src IFRAME Да Нет
standby OBJECT Нет Нет
style Все элементы, кроме BASE, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE Да Да
summary TABLE Нет Нет
tabindex A, AREA, BUTTON, INPUT, OBJECT, SELECT, TEXTAREA Да Нет
target A, AREA, BASE, FORM, LINK Да Да
title Все элементы, кроме BASE, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLE Да, отображается как подсказка Нет
type A, LINK, PARAM Нет Нет
type BUTTON Да Нет
type INPUT, OBJECT, SCRIPT, STYLE Да Да
usemap IMG Да Да
usemap INPUT, OBJECT Нет Нет
valign COL, COLGROUP, TBODY, TFOOT, THEAD Да Нет
valign TD, TH, TR Да Да
value BUTTON Да Нет
value INPUT, OPTION, PARAM Да Да
valuetype PARAM Нет Нет
width COL, COLGROUP, IFRAME Да Нет
width IMG, OBJECT, TABLE Да Да